Fibres and Yarns for Textiles: State-of-the-Art in Testing

What we are looking for:
Clients interested in cotton testing and complete laboratory solutions.

What we offer:
In the lecture Textechno will introduce new and innovative solutions for testing fibers, slivers, rovings, and yarns especially for testing cotton -, Polyester – and Viscose, i.e. all short staple fiber for the production of spun yarns. In addition also the sliver, roving and yarn testing devices for testing the most important quality parameters in short staple fiber spinning are introduced. Finally a comparison with the results of other textile equipment producers is shown.

Trong buổi hội thảo Textechno sẽ giới thiệu các giải pháp mới đầy tính sáng tạo cho việc thử nghiệm sợi, mãnh vụn, sợi thô, và các loại sợi đặc biệt là để thử nghiệm bông -, Polyester - và Viscose, tức là tất cả các loại sợi ngắn cho việc sản xuất các loại sợi đã xe. Ngoài ra còn các thiết bị mảnh, lưu động và kiểm tra sợi để thử nghiệm các thông số chất lượng quan trọng nhất trong sợi xơ ngắn quay được giới thiệu. Cuối cùng, một so sánh với kết quả của các nhà sản xuất thiết bị dệt khác được hiển thị.Responsible

mr Dr. Hans Guntram Kugler
Dr. ing. habil.
back to list